HemInformation om skyddsrum

Vad är ett skyddsrum

Skyddsrum är utrymmen utformade med ett klart syfte – att skydda befolkningen i händelse av krig eller andra allvarliga säkerhetshot.

Skyddsrum erbjuder ett omfattande skydd mot olika typer av attacker och är därför en viktig del av den svenska försvarsstrukturen. Ett skyddsrum utgör en integrerad del av en byggnad eller anläggning och är konstruerat med förstärkta väggar, tak, golv samt dörrar som är utformade för att motstå tryckvågor orsakade av bomber, splitter, bränder, joniserande strålning och ras som kan uppstå vid kollapsade strukturer.

Skyddsrum kan variera i storlek och kapacitet, från små skyddsrum i hem eller byggnader till större underjordiska anläggningar som kan hysa hundratals eller till och med tusentals personer.

De är helt enkelt skapta för att stå emot och minimera de risker som dessa hot innebär.

Skyddsrummets olika funktioner

Skyddrumsstommen Stommen för skyddsrummet utgör det primära skyddet. Väggar golv och tak är dimensionerade för att stå emot en tryckvåg motsvarandes en minbomb som vägen 250kg innehållandes 125 kg trotyl, TNT som detonerar 5 meter ifrån skyddsrummet. Otätheter och felaktigt gjorda genomföringar i skyddsrumsstommen utgör därför en risk. Exempel på detta kan vara nya installationer som dragits igenom skyddsrummet. En felaktig lagning eller genomföring kan på grund av tryckvågen skjuta in i skyddsrummet som kan få förödande konsekvenser. MSB har idag utfärdat typlösningar som väldigt noggrant styr hur detta ska åtgärdas. För att åtgärderna ska godkännas av MSB erfordras en kvalificerad skyddsrumssakkunnigs medverkan och intygande.

Video på en tryckvåg

Ventilation

För att upprätthålla en säker inomhusmiljö har skyddsrum ett separat ventilationssystem. Detta system är konstruerat för att förhindra inträngning av giftiga gaser och radioaktivt damm. I ventilationssystemet ska det även sitta en stötvågsventil monterad. Dess syfte är att uppta den tryckvåg som en bomb genererar vid detonation och förhindra att denna fortplantas in i rummet. I ventilationsaggregatet skall även ett luftfilter monteras. Det finns tre typer, gas och dimfilter, sandfilter och de nyaste som heter FAG filter. Alla gas och dimfilter ska ersättas med FAG filter. De gamla ska lämnas in för destruktion. Filter ska aldrig monteras i samband med provkörning. De ska endast öppnas och användas i krigstid!

Till ventilationssystemet ska det även finnas en luftmängdsmätare och övertrycksmätare. Dess funktion är att se till att man får in tillräckligt med luft samtidigt som man bibehåller ett övertryck i skyddsrummet. Övertrycket är nödvändigt för att förhindra giftiga gaser att tränga in. Det ska finnas tilluftskanaler som distribuerar luften och övertrycksventiler som den förbrukade luften evakueras ut via. Övertrycksventilen har till syfte är att stänga igen i händelse av explosion.

Äldre skyddsrum har en byggd luftsluss, nyare har en demonterbar. Syftet med dessa är att man ska kunna inrymma i skyddsrummet och få skydd mot yttre attacker. Anser man sig vara fri från giftiga gaser så fortsätter man vidare in i skyddsrummet.

Vatten och Sanitär utrustning

Skyddsrum utrustas idag med vattenkärl som man förvarar dricksvatten i, toalettkärl som man uträttar sina behov i. Toalettutrymmen som består av enkla skrämväggar som ska erbjuda de inhysade avskildhet. Nyare skyddsrum har ofta vatten indraget och även golvbrunnar som kräver underhåll. Speciellt för dessa brunnar är att dem går att stänga med en golvbrunnsnyckel. Syftet med detta är att förhindra att giftiga gaser och tryckvågor ska kunna träna in i skyddsrummet.

Uppvärmning och El

I skyddsrum ska det finnas uppvärmningsanordningar, vanligtvis radiatorer. Det ska även finnas belysning. Äldre skyddsrum kan ofta ha kvar belysningsglober, dessa erfordrar inte fånganordning. Lysrörsarmaturer likväl radiatorer kräver däremot fånganordning.

Iordningställandet av skyddsrummet

För att kunna iordningställa skyddsrummet bör det finnas en iordningställanderitning som tydligt visar hur skyddsrummet ska utrustas vid förhöjd beredskap. Skyddsrummet ska även innehålla de verktyg och anordningar som är nödvändiga att montera för att erhålla full skyddsrumsfunktion. Exempel på anordningar kan vara monterbara pelare, trösklar, skyddsplåtar och tätningslister. Fogmassan används för att täta skyddsrumsdörrar och revservutgång.

Hur hittar jag mitt närmsta skyddsrum?

På MSBs hemsida finns skyddsrumskartan. Du som individ får välja vilket skyddsrum som helst att inrymma till, det rekomenderas att söka sig till det närmaste skyddsrummet. Skyddsrummen är olika stora och är ett skyddsrum fullt så är det bara att bege dig till nästa.