HemTjänster

Stambyte & ROT

En fråga som är återkommande till oss är hur ett stambyte genom ett skyddsrum ska utföras.

När man väl gör ett stambyte som inkräktar genom ett skyddsrum är det extra viktigt att man säkerställer att skyddsrummets alla funktioner upprätthålls. Detta betyder att inga nya ledningsdragningar får medföra en försämring av skyddsrummets funktion. OBS att det även gäller nya kabel- och ventilationsdragningar!

Hur säkerställer man att det efterlevs i verkligheten?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genom Handboken Skyddsrum SR24 beskrivit hur nya genomföringar ska utföras och hur det ska dokumenteras. Kraven kan lätt uppfattas som väldigt krångliga och överkurs, och detta kommer ofta ifrån att man inte vet vad ett skyddsrum kunna ska stå emot.

Vi förklarar!

Enligt SR24 ska skyddsrummet tåla ”verkan av en tryckvåg motsvarande den som åstadkoms av en 250 kilograms minbomb med 50 viktprocent trotyl som briserar i det fria 5,0 meter från skyddets utsida vid fri tryckavlastning” Se gärna videoklippet nedan för att skapa en bättre förståelse över vad det motsvarar i verkligheten.

Video på en tryckvåg

Detta får till följd att alla genomföringar ska tåla samma explosionslast som skyddsrummet ursprungligen byggdes för.

Hur arbetar vi?

Vi vill gärna bli inkopplade så tidigt som möjligt innan arbetena med tex stambytet påbörjas. En lämplig tidpunkt för detta är i samband med att projekteringen startar. Vid vår medverkan i projekteringen har vi möjlighet att ge vår syn på vad som är en bra ide och vad som är en dålig ide m.h.t mängden och placeringarna av genomföringarna. Efter alla nya tilltänkta dragningar fått sina fasta lägen börjar vår projektering med att samla i hop och projektera fram dem typ lösningar som erfordras.

Efter slutförd projektering vill vi hålla ett startmöte med huvudentreprenören för att gå igenom arbetsgången för varje lösning för att säkerställa att inget görs förhastat och att ingen kontroll missas på vägen. Under projektets gång utförs sedan kontrollerna löpande och intygen arbetas fram. När projektet närmar sitt slut samlas alla intyg och nödvändig dokumentation ihop som sedan skickas in till MSB för godkännande och arkivering. En viktig aspekt vid ett stambyte är att få med sig skyddsrumsåtgärderna i samband med upphandlingen av huvudentreprenören.

Vad händer om man redan gjort ett stambyte utan att följa regelverket?

Saknas dokumentation kring dem åtgärderna som redan är genomförda eller om åtgärderna är felaktigt utförda är det normala att man får ett föreläggande av MSB. Åtgärdas inte bristerna enligt förläggandet så åläggs man att betala vite. Det kan med andra ord bli väldigt kostsamt att inte göra rätt från början.