HemTjänster

Kvalificerad skyddsrumssakkunnig

Vid uppförande av nytt skyddsrum erfordras en kvalificerad skyddsrumssakunning.

kvalificerad skyddsrumssakkunnig är en viktig roll när det gäller ingrepp i skyddsrummets stomme eller vid flytt av genomföringar och ska kontaktas innan arbetet påbörjas, helst i planeringsskedet. För att genomföra åtgärder i byggnader med skyddsrum krävs ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig (kvalificerad). MSB har tagit fram typlösningar för vanliga åtgärder, såsom avloppsgenomföringar, reparation av håltagningar, samt genomföringar för rör och elledningar. Typlösningarna beskriver detaljerat hur åtgärderna bör utföras och vilka kontroller som krävs under genomförandet. Dock är det alltid en kvalificerad skyddsrumssakkunnig som ska ta fram all nödvändigt dokument och ritningar på hur bristerna ska åtgärdas. Den kvalificerade har även till uppgift att kontrollera entreprenörens arbete samt skriva intyg som sedan skickas in till MSB. Brister som åtgärdas utan att intygas av en kvalificerad skyddsrumssakkunnig anses inte att vara godkända lösningar. För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att involvera en kvalificerad skyddsrumssakkunnig i projektets tidiga skeden. Vi på Skyddsrumspartner har egna kvalificerade skyddsrumssakkunniga som tar fram de mest kostnadseffektiva lösningar samt i enligt med myndigheternas krav. Ni som fastighetsansvarige får sedan komplett förfrågningsunderlag för att entreprenören ska kunna lämna rätt pris för entreprenaden. Vilka befogenheter har en allmän respektive kvalificerad skyddsrumssakkunnig? Tabellen nedan visar behörighet för respektive roll beroende på typ av uppdrag. Utdrag ur SR 24, tabell 3:14b

Vid uppförande av nytt skyddsrum erfordras en kvalificerad skyddsrumssakunning redan vid projekteringsskedet förstudie och är med under hela projektets gång fram till produktionens slut och slutbesiktning.

Projektskede skyddsrum

Har ni planer på att bygga ett nytt skyddsrum? Tveka inte på att ta kontakt med oss. Vi erbjuder en komplett projektering av skyddsrum med discipliner som

  • Kvalificerad Skyddsrumssakkunnig
  • Arkitekt
  • Konstruktör
  • Värme- och sanitetsprojektör
  • El-projektör